Informacje dotyczące przetwarzania danych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  z siedzibą przy ul. Leśnej 17 w Puławach, 24-100 Puławy.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Puławach to: 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 83, tel. 81 458 63 09, tel. kom. 609 193 008,
  e-mail: rodo@cuwpulawy.pl
 3. Dane osobowe klientów, pracowników oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów. Ich podanie jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji obowiązku prawnego przez Administratora danych.
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą być strony trzecie tylko na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe klientów, pracowników oraz innych osób współpracujących mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
  a przekazanie danych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną.
 6. Dane osobowe klientów oraz pozostałych osób będą przechowywane do zakończenia obowiązku prawnego, na podstawie którego są przetwarzane.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzura Informacyjna do pobrania