Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Organem właściwym do załatwiania spraw z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na terenie Województwa Lubelskiego jest Wojewoda.

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie sprawami z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zajmuje się Wydział Polityki Społecznej oddział ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Poniżej link strony wydziału:

Lubelski Urząd Wojewódzki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje, że zgodnie z wytycznymi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, w przypadku wskazania przez osobę ubiegającą się lub pobierającą świadczenia rodzinne  albo świadczenie wychowawcze (500+), że ona sama lub członek jej rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niezbędne jest

I. złożenie przez wnioskodawcę prawidłowo wypełnionego wniosku,

II. złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,

Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

 III. dołączenie przez wnioskodawcę następującej dokumentacji:

  1. Umowę o pracę z pracodawcą zagranicznym lub inny dokument urzędowy potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej poza granicami Polski.
  2. Dokumentację potwierdzającą status zawodowy członka rodziny pozostającego
    w Polsce, np. zaświadczenie pracodawcy, zaświadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające zakres ubezpieczenia, bądź oświadczenie w powyższym przedmiocie.
  3. Zaświadczenie A1 wystawione przez ZUS lub równorzędną instytucję zagraniczną, informującą o podleganiu pod dane ustawodawstwo w zakresie ubezpieczenia społecznego w przypadku pracownika delegowanego oraz sytuacji osoby prowadzącej działalność gospodarczą i oddelegowującą się do pracy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Decyzję instytucji zagranicznej ustalającą prawo do świadczeń rodzinnych (przyznającą lub odmowną) – o ile taka decyzja została wydana.
  5. Zaświadczenie pracodawcy/instytucji podatkowej o uzyskanych dochodach zagranicznych.

W przypadku nie dających się usunąć przeszkód w dostarczeniu wyżej wymienionych dokumentów, wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wyjaśnień w powyższym przedmiocie opatrzonych klauzulą o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Nie dostarczenie przez wnioskodawcę ww. dokumentów i oświadczeń może prowadzić do wydłużenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wychowawczych, a także jak wskazuje Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, zwrotem do organów gminnych przekazanych do wojewody wniosków celem ich uzupełnienia.

Wskazane wyżej wytyczne Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakresie wymaganej dokumentacji są wiążące dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.