Zapomoga za urodzenie się dziecka (z budżetu Gminy)

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zwana dalej zapomogą, przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka zamieszkałym na terenie miasta Puławy, niezależnie od ich dochodów. Pojęcie opiekuna faktycznego dziecka oznacza opiekuna faktycznego w myśl art. 3 pkt. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm). W przypadku urodzenia dziecka przez osobę małoletnią, uprawnionym do zapomogi jest przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny osoby małoletniej. Zapomogę przyznaje się jednorazowo w wysokości 500 zł na każde urodzone żywe dziecko. Zapomogę przyznaje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, zwany dalej organem prowadzącym, na podstawie złożonego wniosku. Wniosek o przyznanie zapomogi składa się w terminie 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Do wniosku dołącza się kserokopię aktu urodzenia dziecka potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ prowadzący. W przypadku wniosku złożonego przez opiekuna prawnego do wniosku dołącza się zaświadczenie właściwego sądu potwierdzające ustanowienie opieki lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu wnioskodawcy opiekunem dziecka. W przypadku wniosku złożonego przez opiekuna faktycznego do wniosku dołącza się zaświadczenie właściwego sądu potwierdzające toczące się postępowanie o przysposobienie dziecka oraz oświadczenie o dacie objęcia dziecka opieką. W przypadku przysposobienia dziecka do wniosku dołącza się zaświadczenie właściwego sądu potwierdzające przysposobienie dziecka lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o przysposobieniu. W sprawach skomplikowanych organ prowadzący może żądać innych dowodów, w tym przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. W przypadku, kiedy dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie z obojgiem rodziców lub opiekunów, zapomoga przysługuje temu z rodziców lub opiekunów, pod którego opieką dziecko się znajduje. W uzasadnionych przypadkach, kiedy zachodzi podejrzenie zmarnotrawienia przyznanych świadczeń, na wniosek pracownika socjalnego zapomoga może być przyznana w całości lub w części w formie rzeczowej.

Podstawa prawna: Uchwała NR XXI/236/12 Rady Miasta Puławy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 10 lipca 2012 r. pod poz. 2102)