Nienależnie pobrane świadczenia

Świadczenia wychowawcze

Kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków dla opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje, że jeżeli osoba zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nie zwróci świadczeń w terminie wskazanym w osnowie decyzji, będą one potrącane wraz z odsetkami z bieżąco wypłacanych świadczeń, jeżeli zobowiązany pobiera świadczenia z których mogą być dokonywane potrącenia.

Informacja o wysokości potrącenia:

  1. Jeżeli miesięcznie łączna kwota pobieranych świadczeń będzie równa lub większa od kwoty świadczeń nienależnie pobranych, kwota świadczeń nienależnie pobranych zostanie potrącona jednorazowo w całości.
  2. Jeżeli miesięcznie łączna kwota pobieranych świadczeń będzie mniejsza od kwoty świadczeń nienależnie pobranych, kwota świadczeń nienależnie pobranych zostanie potrącona w pełnej wysokości przysługujących do wypłaty świadczeń w danym miesiącu, aż do pełnego uregulowania należności.

Fundusz alimentacyjny

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń z funduszu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje, że jeżeli osoba zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nie zwróci świadczeń w terminie wskazanym w osnowie decyzji, będą one potrącane wraz z odsetkami z bieżąco wypłacanych świadczeń, jeżeli zobowiązany pobiera świadczenia z których mogą być dokonywane potrącenia.

Informacja o wysokości potrącenia:

  1. Jeżeli miesięcznie łączna kwota pobieranych świadczeń będzie równa lub większa od kwoty świadczeń nienależnie pobranych, kwota świadczeń nienależnie pobranych zostanie potrącona jednorazowo w całości.
  2. Jeżeli miesięcznie łączna kwota pobieranych świadczeń będzie mniejsza od kwoty świadczeń nienależnie pobranych, kwota świadczeń nienależnie pobranych zostanie potrącona w pełnej wysokości przysługujących do wypłaty świadczeń w danym miesiącu, aż do pełnego uregulowania należności.

Świadczenia rodzinne

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych, wypłacanych zasiłków dla opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, oraz wypłacanego świadczenia wychowawczego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje, że jeżeli osoba zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nie zwróci świadczeń w terminie wskazanym w osnowie decyzji, będą one potrącane wraz z odsetkami z bieżąco wypłacanych świadczeń, jeżeli zobowiązany pobiera świadczenia z których mogą być dokonywane potrącenia.

Informacja o wysokości potrącenia:

  1. Jeżeli miesięcznie łączna kwota pobieranych świadczeń będzie równa lub większa od kwoty świadczeń nienależnie pobranych, kwota świadczeń nienależnie pobranych zostanie potrącona jednorazowo w całości.
  2. Jeżeli miesięcznie łączna kwota pobieranych świadczeń będzie mniejsza od kwoty świadczeń nienależnie pobranych, kwota świadczeń nienależnie pobranych zostanie potrącona w pełnej wysokości przysługujących do wypłaty świadczeń w danym miesiącu, aż do pełnego uregulowania należności.