Karta Dużej Rodziny

OGÓLNOPOLSKA

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Informujemy, iż od 1 marca 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizuje  zadanie związane z  przyznawaniem  ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Kartę Dużej Rodziny przyznaje prezydent / burmistrz / wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach  przy ul. Leśnej 17 w punkcie obsługi Działu Świadczeń Rodzinnych – pok. 1:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek  w godzinach 8.30-14.30

Wtorek w godzinach 8.30-15.45

 

Informacje w sprawie dodatku osłonowego pod nr telefonu: 81 458 69 70

 

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać: 

–  osobiście w siedzibie MOPS w Puławach przy ul. Leśnej 17 w Dziale Świadczeń Rodzinnych  w pok.1,

–  za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

–  za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:  MOPS w Puławach ul. Leśna 17, 24-100 Puławy.

 Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje:

1. Wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 3 dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

2. Dzieciom – posiadaczem karty może stać się dziecko, wyłącznie w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających poniższe warunki:

    – są w wieku do 18. roku życia,

   –  są w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

   – bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje:

  1. Rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
  2. Rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 15 zł*

Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10 zł, również w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona wyłącznie karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej*

*dowód wpłaty dołącza się do wniosku o przyznanie duplikatu lub dodatkowej formy Karty.

Wpłat można dokonać na rachunek bankowy:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

Bank PKO BP
95 1020 3147 0000 8302 0160 0733
tytułem: Opłata za duplikat/y Kart/y KDR (podać imię i nazwisko) lub
tytułem: Opłata za dodatkową (tradycyjną) formę  Kart/y KDR (podać imię i nazwisko)

Wszelkie informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny  dostępne są  na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-duzej-rodziny

DRUKI DO POBRANIA

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Informacja o osobach – urządzenia mobilne

Szkoła – Termin ukończenia

Rodzina zastępcza